Mokuzai Gakkaishi / Journal of Wood Science

April 1, 2022 – March 31, 2023


Editor-in-Chief

Takashi Watanabe*, Uji

Editorial Board

 • Kentaro Abe, Uji
  Dan Aoki, Nagoya
  Tatsuya Awano, Kyoto
  Noboru Fujimoto, Fukuoka
  Yuzo Furuta, Kyoto
  Takashi Hosoya, Kyoto
  Tomoya Imai, Uji
  Hiroshi Kamitakahara, Kyoto
  Yoichi Kojima, Shizuoka
  Eri Matsubara, Tsukuba
  Koji Murata, Kyoto
  Takafumi Nakagawa, Uji
  Masashi Nakamura, Kyoto
  Tsuguyuki Saito, Tokyo
  Takanobu Sasaki, Sapporo
  Toshisada Suzuki, Takamatsu
  Atsushi Tabuchi, Kyoto
  Toshiyuki Takano, Kyoto
  Yoshikuni Teramoto, Kyoto
  Kenji Umemura, UJi
  Yoshiyuki Yanase, Kyoto
  Makoto Yoshida, Fuchu
  Arata Yoshinaga, Kyoto

*: April 1, 2022 – March 31, 2024

International Advisory Board (Journal of Wood Science)

 • Martin P. Ansell, Bath, UK
 • Charles E. Frazier, Blacksburg, USA
 • Barry Goodell, Amherst, USA
 • Joseph Gril, Aubiere, France
 • John Kadla, Vancouver, Canada
 • Stephen S. Kelley, Raleigh, USA
 • Yoon Soo Kim, Gwangju, Republic of Korea
 • Remy Marchal, Cluny, France
 • Robert Pelton, Hamilton, Canada
 • John Ralph, Madison, USA
 • Lennart Salmen, Stockholm, Sweden
 • Gary S. Schajer, Vancouver, Canada