Mokuzai Gakkaishi / Journal of Wood Science

April 1, 2019 – March 31, 2021


Editor-in-Chief

Toshiyuki Takano*, Kyoto

Editorial Board

 • Kentaro Abe, Uji
  Keisuke Ando, Fuchu
  Yoshihisa, Fujii, Kyoto
  Yuzo Furuta, Kyoto
  Yoichi Honda, Kyoto
  Tomoya Imai, Uji
  Hiroshi Isoda, Uji
  Akira Kagawa, Tsukuba
  Haruo Kawamoto, Kyoto
  Yoichi Kojima, Shizuoka
  Miyuki Matsuo, Nagoya
  Koji Murata, Kyoto
  Takafumi Nakagawa, Uji
  Kengo Shigetomi, Sapporo
  Toshisada Suzuki, Takamatsu
  Atsushi Tabuchi, Kyoto
  Toshiyuki Takano, Kyoto
  Atsuo Takino, Nara
  Daisuke Tatsumi, Fukuoka
  Yoshikuni Teramoto, Kyoto
  Yuko Tsunetsugu, Tokyo
  Kenji Umemura, UJi
  Yoshiyuki Yanase, Kyoto
  Tsuyoshi Yoshimura, Uji
  Arata Yoshinaga, Kyoto

*: April 1, 2020 – March 31, 2022

International Advisory Board (Journal of Wood Science)

 • Martin P. Ansell, Bath, UK
 • Charles E. Frazier, Blacksburg, USA
 • Barry Goodell, Amherst, USA
 • Joseph Gril, Aubiere, France
 • John Kadla, Vancouver, Canada
 • Stephen S. Kelley, Raleigh, USA
 • Yoon Soo Kim, Gwangju, Republic of Korea
 • Remy Marchal, Cluny, France
 • Robert Pelton, Hamilton, Canada
 • John Ralph, Madison, USA
 • Lennart Salmen, Stockholm, Sweden
 • Gary S. Schajer, Vancouver, Canada